FTL

Integrovaná politika

Integrovaná politika FTL - First Transport Lines, a.s.

TOP management akciové společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., stanovuje
následující „Integrovanou politiku − politiku kvality, bezpečnosti potravin, environmentu
a BOZP“.

Politika kvality, bezpečnosti potravin :

 • poskytovat vysoký a komplexní standard služeb a činností ve prospěch zákazníků, plnit požadavky a zjišťovat spokojenost zákazníků v oblastech činností vymezeného systému integrovaného managementu,
 • zohledňovat rizika vyplývající z podnikatelského prostředí,
 • plnit schválené cíle, rozpočty, kritéria a ukazatele,
 • optimálně zajišťovat a využívat potřebné zdroje (lidské zdroje, infrastrukturu, pracovní prostředí),
 • zajišťovat požadovanou úroveň kvality na straně dodavatelů,
 • vyžadovat zodpovědný přístup zaměstnanců a.s. na všech úrovních a jejich plné zapojení,
 • přepravovat a skladovat zdravotně nezávadné potraviny, což je zajištěno dodržováním zásad systému HACCP a jeho začleněním do systému managementu kvality.

Environmentální politika :

 • vytvářet vhodné podmínky a zajistit potřebné zdroje nutné pro fungování systému environmentálního managementu,
 • vést všechny zaměstnance akciové společnosti k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajistit jejich vzdělávání a výcvik,
 • v rámci procesu vzdělávání systematicky zvyšovat povědomí a znalosti potřebné k ochraně životního prostředí,
 • průběžně vést záznamy a podávat důkazy o dodržování požadavků na zachování a zlepšování stavu životního prostředí,
 • provádět prevenci znečišťování, minimalizovat environmentální rizika a dopady,
 • do systému environmentálního managementu zapojit své dodavatele.

Politika BOZP :

 • vyhledávat možná rizika, zjišťovat jejich dopady a neustále je snižovat,
 • vytvářet povědomí zaměstnanců odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví ostatních osob na pracovišti i okolí,
 • vytvářet podmínky pro minimalizaci počtu pracovních rizik, počtu pracovních úrazů a zamezení vzniku nemocí z povolání,
 • usilovat o trvalé zlepšování stavu v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců a požární ochrany,
 • uplatňovat bezpečné pracovní postupy, při zavádění nových strojů a zařízení pořizovat stroje a zařízení s vysokou mírou ochrany zdraví zaměstnanců, majetku společnosti a životního prostředí,
 • stanovovat preventivní opatření pro eliminaci a zamezení nehod, nežádoucích situací a neshod v oblasti BOZP.

Top management FTL, a.s., se v rámci této „Integrované politiky“ zavazuje :

 • k plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu kvality,
 • k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu a prevenci znečištění,
 • k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti firmy v oblasti BOZP,
 • být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala a které se vztahují ke všem třem oblastem integrovaného systému.

Tato integrovaná politika odpovídá záměrům akciové společnosti a poskytuje rámec pro stanovení a přezkoumání cílů kvality, cílů BOZP a environmentálních cílů a cílových hodnot na příslušné období.

Zaměstnanci akciové společnosti jsou odpovědni za pochopení a aktivní naplňování této politiky.

Zaměstnanci si musí být vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a jak přispívají k dosažení stanovených cílů kvality, cílů BOZP a environmentálních cílů a cílových hodnot.

Každý zaměstnanec je odpovědný za kvalitu své práce, kvalitu poskytované služby a dodržování právních a jiných předpisů vztahujících se k práci, kterou vykonává.

Tato integrovaná politika je sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace, je dostupná veřejnosti na internetu www.ftl.cz a podléhá pravidelnému přezkoumávání z hlediska zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci v rámci přezkoumání systému integrovaného managementu.

 

Platnost od 15.09.2012

Schválil :

Ing. Jaroslav Hanák v.r.
předseda představenstva
FTL - First Transport Lines, a.s.