Autobusová doprava

Žákovské jízdné

Od 1. září 2004 došlo ke znovuzavedení zlevněného žákovského jízdného, kterým je kompenzováno zrušení sociální dávky "příspěvek na dopravu". Nárok na žákovské jízdné mají žáci a studenti všech škol v ČR do věku 26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání na střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia. 

 • Za zlevněné jízdné, maximálně za 37,5 % plného (obyčejného) jízdného, se přepravují žáci škol ČR do věku 15 let.
 • Za zlevněné jízdné, maximálně za 75 % plného (obyčejného) jízdného se přepravují žáci a studenti škol v ČR ve věku od 15 let do 26 let.

Nárok na zlevněné jízdné pro žáky škol se prokazuje "žákovským průkazem". U žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky (mimo měsíců červenec, srpen), škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok. U žáků starších 15 let platí průkaz jeden školní/akademický. Žák předkládá řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz spolu s fotografií formátu 3,5 x 4,5 cm dopravci. U žáků mladších 15 let dopravce ověří správnost vyplněných osobních údajů porovnáním s údaji uvedenými v osobním dokladu žáka (rodný list, karta pojištěnce), u žáků starších 15 let ověří správnost vyplněných údajů z osobních dokladů žáka (občanský průkaz, cestovní pas). Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin. Po kontrole správnosti všech údajů bude průkaz opatřen průhlednou holografickou destruktivní folií. Jako alternativu výše popsaných průkazů lze od 1.9.2016 použít mezinárodní průkaz studenta ISIC, který musí být rovněž ověřen na výdejním místě a musí na něj být vylepena samolepka s relací odkud kam žák/student dojíždí (mimo MHD). Cena průkazky je 1 Kč, cena za ověření průkazu je ve výši 40 Kč. Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz. Žákovské slevy nejsou poskytovány v období hlavních školních prázdnin.


Žákovský průkaz musí tedy obsahovat následující údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození žáka - vyplňuje ŽÁK,
 • platnost (kolonka od-do), razítko a podpis oprávněné osoby - vyplňuje DOPRAVCE,
 • místo trvalého pobytu žáka včetně příslušného okresu nebo místo domova mládeže, internátu či koleje (kolonka „Z“), místo sídla školy (kolonka "Do") - vyplňuje ŽÁK, obě místa se musí nacházet v ČR,
 • název a místo školy (kolonka "Držitel je žákem/studentem denního studia školy:"), razítko školy, podpis oprávněné osoby, školní rok - vyplňuje škola,
 • aktuální fotografie žáka - lepí dopravce,
 • symbol "kladívka" - škola ponechá v případě, kdy žák dojíždí do školy denně v pracovní dny. V opačném případě symbol přeškrtne. Vyučuje-li škola pouze některé dny v týdnu, vyznačí tuto skutečnost v kolonce "školní rok".
 • Žákovské jízdné nelze nárokovat na linkách MHD. 
 • Žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají.
 • Platný žákovský průkaz se předkládá při zakupování a kontrole jízdních dokladů.

Vzory žákovských průkazů:


Prodejní místa:

Žákovské průkazy je možné zakoupit a ověřit jednak u ČD, tak i v Informační kanceláři FTL - First Transport Lines, a. s.


Informace o žákovském jízdném: Informační kancelář FTL Prostějov, tel.: 582 333 181.