Integrovaná politika FTL - First Transport Lines, a.s.

Vedení společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., vyhlašuje tuto integrovanou politiku:

Priority společnosti:

Při dosahování plánovaných ekonomických výsledků trvale zajišťovat:

 • Dosažení maximální spokojenosti zainteresovaných stran, zejména pak našich zákazníků a zaměstnanců.
 • Maximální bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a všech ostatních zainteresovaných osob.
 • Odpovědný přístup k životnímu prostředí.

Závazek vedení společnosti:

 • Zajistit plnění legislativních a dalších jiných požadavků, vztahujících se na činnosti společnosti, ke kterým se společnost zavázala.
 • Zajistit podporování deklarované politiky.
 • Zajistit přijímání integrovaných cílů a souvisejících programů k podpoře definované politiky a zajistit jejich plnění.
 • Zajistit neustálé zlepšování integrovaného managementu.
 • Zajistit plnění aplikovaných požadavků v rámci implementovaného integrovaného systému.
 • Zajistit korektní přístup jak ke svým zákazníkům, tak i k dodavatelům.
 • Zajistit sdělování a pochopení politiky v celé organizaci.
 • Zajistit dostupnost politiky pro relevantní zainteresované strany, V případě zájmu externích relevantních stran společnost zajistí těmto stranám i přístup ke svému dokumentovanému rozsahu integrovaného systému.
 • Zajistit plně funkční komunikační systém pro vzájemné předávání informací se všemi externími zainteresovanými stranami, zejména pak mezi námi, zákazníky a našimi dodavateli.
 • Zajistit posilování vědomí odpovědnosti zaměstnanců společnosti.
 • Zajistit poskytnutí odpovídajících zdrojů nezbytných k zajištění všech realizovaných procesů.
 • Zajistit, že každá zakázka bude procesně nastavena, řízena a kontrolována.
 • Zajistit, že každá zakázka bude realizována zaměstnanci s odpovídající kvalifikací.
 • Zajistit co možná nejbezpečnější pracovní prostředí s aktivním přístupem vyhledávání bezpečnostních rizik s následným aplikováním opatření pro jejich snížení s cílem neustálého zlepšování výkonnosti v oblasti bezpečnosti práce.
 • Zajistit projednávání otázek bezpečnosti práce se zaměstnanci nebo jejich zástupci ve všech relevantních souvislostech a zajistit jejich maximální spoluúčast v oblasti řízení bezpečnosti práce.
 • Zajistit šetrný přístup k životnímu prostředí s aktivním přístupem ke snižování negativních dopadů s cílem neustálého zlepšování výkonnosti v oblasti životního prostředí.
 • Racionální a efektivní snižování energetické náročnosti s podporou nákupu energeticky úsporných zařízení a služeb.
 • Zajišťování veškerých informací a potřebných zdrojů pro naplňování stanovených energetických cílů a cílových hodnot.
 • Udržení co nejnižší míry znečišťování životního prostředí a negativního vlivu na klimatické podmínky.
 • Posilování vědomí úsporného hospodaření s energiemi u všech zaměstnanců a zainteresovaných osob.

 

Hlavní cíl vedení společnosti:

Dosahovat plánované ekonomické výsledky za podmínek kdy:

 • Zákazníci musí dostat svoji zakázku v čas, za odpovídající ceny a v nevyšší možné kvalitě, a to za podmínek zbytečného nezatěžování životního prostředí nad rámec nutných environmentálních aspektů a s ohledem na maximální bezpečnost zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran, s cílem dosahovat minimální úrazovost při zajišťování souvisejících činností.

Platnost od 01.09.2021

Schválil:
Ing. Jaroslav Hanák v.r.
předseda představenstva
FTL - First Transport Lines, a.s.