Integrovaná politika FTL - First Transport Lines, a.s.

TOP management akciové společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., (dále též „FTL") stanovuje následující „Integrovanou politiku − politiku kvality, environmentální politiku a politiku BOZP".

Politika kvality:
 • poskytovat vysoký a komplexní standard služeb a činností ve prospěch zákazníků, plnit požadavky a zjišťovat spokojenost zákazníků v oblastech činností vymezeného systému managementu kvality (dále též „QMS“), plnit požadavky ostatních zainteresovaných stran,
 • přijímat opatření pro řešení rizik a příležitostí vyplývajících z podnikatelského prostředí,
 • plnit schválené cíle, rozpočty, kritéria a ukazatele,
 • optimálně zajišťovat a využívat potřebné zdroje (lidské zdroje, infrastrukturu, pracovní prostředí),
 • zajišťovat požadovanou úroveň kvality na straně externích poskytovatelů,
 • vyžadovat zodpovědný přístup zaměstnanců FTL na všech úrovních a jejich plné zapojení.

Environmentální politika:
 • přijímat opatření pro řešení rizik a příležitostí vztahujících se k environmentálním aspektům, závazným povinnostem a dalším záležitostem a požadavkům systému environmentálního managementu (dále též „EMS“),
 • vytvářet vhodné podmínky a zajistit potřebné zdroje nutné pro fungování EMS,
 • vést všechny zaměstnance FTL k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajistit jejich vzdělávání a výcvik,
 • v rámci procesu vzdělávání zvyšovat povědomí a znalosti zaměstnanců FTL potřebné k ochraně životního prostředí,
 • průběžně vést záznamy a podávat důkazy o dodržování požadavků na zachování a zlepšování stavu životního prostředí,
 • provádět prevenci znečišťování, minimalizovat environmentální rizika a dopady,
 • do systému environmentálního managementu zapojit své dodavatele.

Politika BOZP:
 • vyhledávat a identifikovat rizika v oblasti BOZP, stanovovat a uplatňovat bezpečností opatření k odstranění nebo minimalizaci rizik nebo opatření k omezení jejich působení,
 • vytvářet povědomí zaměstnanců FTL k odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví ostatních osob na pracovišti i v okolí,
 • vytvářet podmínky pro minimalizaci pracovních rizik, počtu a závažnosti pracovních úrazů a pro minimalizaci počtu a závažnosti nemocí z povolání,
 • usilovat o trvalé zlepšování stavu v oblasti BOZP a požární ochrany,
 • uplatňovat bezpečné pracovní postupy, při zavádění nových strojů a zařízení pořizovat stroje a zařízení s vysokou mírou ochrany zdraví zaměstnanců, majetku FTL a životního prostředí,
 • stanovovat a uplatňovat bezpečnostní opatření pro eliminaci a zamezení nehod, nežádoucích situací a neshod v oblasti BOZP.

Top management FTL se v rámci této „Integrované politiky“ zavazuje:
 • k plnění příslušných požadavků v oblasti QMS a k neustálému zlepšování systému managementu kvality,
 • k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění, k plnění závazných povinností v oblasti EMS a k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti,
 • k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti FTL v oblasti BOZP; k plnění požadavků právních předpisů a dalších požadavků, ke kterým se FTL zavázala, a které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP.

Tato integrovaná politika:
 • odpovídá účelům, kontextu a zaměření FTL; povaze, rozsahu a environmentálním dopadům; povaze a rozsahu rizik v oblasti BOZP,
 • poskytuje rámec pro stanovování cílů kvality, environmentálních cílů a cílů BOZP.

Zaměstnanci FTL jsou odpovědni za pochopení a aktivní naplňování této politiky.

Zaměstnanci FTL si musí být vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a jak přispívají k dosažení stanovených cílů kvality, environmentálních cílů a cílů BOZP.

Každý zaměstnanec FTL je odpovědný za kvalitu své práce, kvalitu poskytované služby a dodržování právních a jiných předpisů vztahujících se k práci, kterou vykonává.


Tato integrovaná politika je:
 • sdělována všem osobám, které pracují pro FTL nebo z pověření FTL, 
 • dostupná relevantním zainteresovaným stranám na internetu www.ftl.cz.

 

Platnost od 12.2.2018

Schválil:
Ing. Jaroslav Hanák v.r.
předseda představenstva
FTL - First Transport Lines, a.s.